GR4V1TY G4M1NG


Recent Matches
#116: Won 22:18 vs Frostbite Saskatchewan
#114: Lost 6:16 vs Frostbite Saskatchewan
#103: Lost 0:2 vs DAT
#101: Won 16:0 vs Animosity Esports
#100: Won 16:9 vs Heatstroke