Agency SK


Recent Matches
#155: Won 16:1 vs Obama & the Grugs
#153: Won 16:11 vs CYKA BLYAT
#140: Won 16:10 vs Ricochet
#107: Lost 1:2 vs DAT
#104: Won 2:1 vs Heatstroke